چه زمانی نیاز است پیوند استخوان فک انجام داد؟

در شرایطی نیاز است پیوند استخوان فک انجام داد با هدف بازسازی استخوان از دست رفته. در اینجا چند مورد را آورده ایم:

  • تحلیل استخوان فک پس از کشیدن دندان
  • ایجاد جراحت شدید در قسمتی از فک و از بین رفتن بخشی از استخوان
  • عفونت های عمیق در ناحیه فک که میتواند باعث از بین رفتن قسمت هایی از استخوان فک شود.

در صورتی که هر یک از این مسايل باعث ایجاد ضعف استخوانی در محل کاشت ایمپلنت شده باشد یک راه حل مفید میتواند پیوند استخوان باشد. اگر پیوند استخوان صورت نگیرد و استخوان ناحیه مورد نظر ضعیف باشد پس انجام پیوند ممکن است پایه های ایمپلنت در جای خود تکان بخورد و این مورد باعث ناموفق بودن ایمپلنت میگردد.

جراحی پیوند استخوان فک

پیوند استخوان فک چگونه انجام میشود؟

  • مرحله اول: ایجاد بیحسی موضعی در محل مورد نظر
  • مرحله دوم : آماده سازی محل مورد نظر برای جراحی
  • مرحله سوم : ایجاد برشی کوچک برای دسترسی به محل
  • مرحله چهارم: مواد پیوندی در میان استخوان قرار داده میشود
  • مرحله پنجم: پیوند با کمک عواملی از قبیل پیچ مخصوص و یا چسب حل شونده و یا غشای مخصوص در جای خود ثابت میگردد
  • مرحله ششم: بخیه زدن محل جراحی