در صورتیکه فرد به هر دلیل امکان جراحی دهانی را نداشته باشد و یا اینکه از دخانیات به مقدار زیاد استفاده کنند، ایمپلنت فول موس گزینه ی درمانی مناسبی برای وی نمیباشد. و در کل هر عاملی که باعث کاهش سطح خونرسانی در بدن بیمار گردد میتواند ایمپلنت را با شکست مواجه کند.