بله، در ایمپلنت دیجیتال نیاز است تا یک مدل ۳بعدی از فک بیمار ساخته شود به همین دلیل مبلغ مازاد به دلیل مدلسازی میباشد وگرنه ایمپلنتی که استفاده میگردد با ایمپلنت معمولی تفاوتی ندارد.

سوالات خود را از دکتر حسینیان بپرسید …