بهتر است از کشیدن سیگار بعد از ایمپلنت خودداری کنید زیرا استعمال دخانیات باعث کاهش خونرسانی به بافت ها میگردد و یک تهدید جدی برای ایمپلنت های شما محسوب میگردد.