بله بیمه بانک مرکزی از معدود بیمه هایی میباشد که برای تمام جراحی های پیشرفته مرتبط با ایمپلنت تعرفه دارد.

سوالات خود را از دکتر حسینیان بپرسید …