برخی از ایمپلنت کره ای مانند برند مگاژن. در آلیاژ سازنده این ایمپلنت از کلسیم فسفات استفاده گردیده . وجود کلسیم فسفات میزان چسبندگی به استخوان را در فیکسچر ایمپلنت بالا میبرد که باعث نتیجه بخشی بالاتری میگردد. در افراد سیگاری به دلیل خونرسانی ضعیفتر به بافت ها بایستی جوش خوردن استخوان به پایه ایمپلنت زودتر صورت پذیرد وگرنه احتمال شکست ایمپلنت وجود دارد.