ایمپلنت های دندانی ریشه های جایگزین دندان هستند. در واقع ایمپلنت دندانی پایه ای قوی هستند که به عنوان جایگزینی برای دندان های از دست رفته استفاده میگردد. از این پایه های برای ثابت نگه داشتن دندان های جایگزین (دائمی) یا متحرکی که مطابق با دندان های طبیعی شما ساخته شده اند، فراهم می کند.