در صورت سپری شدن دوره ی نقاهت و بهبودی کامل مانعی ندارد.