توصیه میگردد در روز جراحی ایمپلنت دندان با همراه به کلینیک مراجعه کنید.