میزان دردی که پس از انجام ایمپلنت فول موس احساس میکنید به اندازه ای است که با استفاده از مسکن هایی نظیر استامینوفن و بروفن قابل کنترل است . البته رعایت مراقبت ها و دستورالعمل هایی که پزشکتان ارائه میدهد در میزان ناراحتی های بعد از ایمپلنت بسیار موثر است.